Vad är ett utmattningssyndrom?

Fas 1 - positiv stress

Att vara ”stressad” är ingen sjukdom, utan tvärtom något vi behöver för att kunna möta utmaningar och påfrestningar. En välavgränsad och funktionell stress kallas för ”positiv stress”, och innebär att stressnivån inte är alltför hög, och inte heller alltför långvarig, samt åtföljs av nedreglering och återhämtning. 

Fas 2 - negativ stress

”Negativ stress” är när stress är alltför hög och/eller alltför långvarig. Negativ stress innebär att kroppen ställer om sig till ett ”överlevnadstillstånd” som innebär förhöjd nivåer av stresshormon, samt en omställning i våra organs och cellers funktion. På så sätt optimerar kroppen sig för att möta de prövningar den ställs inför. Även sådan stress behöver nödvändigtvis inte vara ohälsosam, men innebär att kroppen så att säga lånar energireserver för att optimera sig här och nu. 

Fas 3 - kronisk stress

Om vi överbelastar oss på ett sådant sätt över en längre tidsperiod, kan vi hamna i en ”kronisk negativ stress”. Kroniskt betyder att den pågår i månader eller år. Vad som kan hända då är att vår förmåga att varva ner, sova bra, ha energi, vara pigga och alerta successivt dräneras. Kronisk stress medför vanligen kroppsliga symtom såsom spänningshuvudvärk, mag-/tarmbesvär, högt blodtryck, sömnsvårigheter, irritabilitet, anspändhet osv. 

Fas 4 - utmattningssyndrom

Om vi fortsätter att överbelasta oss så kommer kronisk stress successivt att övergå i ökande grad av utmattningssymtom. Utmattning innebär att även om vi försöker vila oss, så återfår vi inte krafterna. När vi anstränger oss blir vi yra, matta och får svårt att koncentrera oss. Minnet försämras, och vi glömmer även viktiga saker. Detta kan vara allvarliga symtom på utmattning. Kardinalsymtom på utmattningssyndrom är att vi är lättuttröttbara, måste vila oss, känner oss konstant trötta även på morgnarna, är ljud- och ljuskänsliga, har svårigheter med minne och koncentration och får en sänkt stresströskel där vi blir stressade vid alla former av krav, är lättirriterade. 

Man brukar dela in förloppet i ”prodromalfas” vilket är uppbyggnadsfasen, i ”akutfas” som ofta innebär plötsliga och oväntade ångestattacker samt svårigheter att fungera, samt ”återhämtningsfas” där man ofta blivit förbättrad, men med kvarstående symtom såsom stresskänslighet, lättuttröttbarhet och minnes- och koncentrationssvårigheter. 

Ett utmattningssyndrom medför nästan alltid även en depression, men depressionen tenderar att klinga av med tiden. Utmattningssyndrom är ett långvarigt och allvarligt tillstånd som oftast kräver sjukskrivning i månader eller år. 

Läs mer här för mer info om hur man behandlar utmattningssyndrom